Tragna® Astral Projection & System Building - Powered by vBulletin

Tragna® Astral Projection & System Building YARDIM

Burada Forum i?levleri hakk?nda sorular?n cevaplar?n? bulabilirsiniz. Arad???n? bulmak için ba?lant?lar? veya a?a??daki arama kutusunu kullan?n.

Konu ve Mesajlar? Okumak

vBulletin Forum Nedir?

vBulletin forum, internet üzerinde çe?itli kategorilerde tart??ma yeridir.

Bu Nas?l Bir Yap?d?r?

Geni? kategorilerle özel bölümlerle iç içe bir sistemdir. Kullan?c?lar?n konu açt??? ve mesaj yazd???, di?er kullan?c?lar?n ise yaz?lan mesajlar? okuduklar? alanlardan olu?ur. Tüm bu mesaj ve konular liste halinde gösterilir.

Forum sayfas?nda genel olarak, çe?itli kategorilere yeni aç?lm?? mesajlar, konuyu açan üyeler ve konular?n aç?lma zaman? liste halinde kullan?c?lara sunulur.

Ben Sitede Nas?l Gezinirim?

Sen, herhangi bir foruma t?klad???n zaman o forumun içerid?i kategorilerin listesini görebilirsin. (?) Bu konular derecelendirilebilir (?).

Yeni bir konu açabilmek için "Yeni Konu" butonuna t?klan?r Post Yeni Thread (Bunu yapabilmek için ise üye olunmal?d?r).

Konulara cevap yaz?ld?kça konular ilk s?rada kalmaya devam edeceklerdir. Konunun fazla hit almas? durumunda konu sabitlenebilir ve her daim ilk s?rada durabilir.

Çoklu Sayfa

Çok say?da konu sayfas? oldu?u zaman ise sayfa numaras? verilerek istenen sayfaya gidilebilir.

Bu sayfalar liste halindedir ve son sayfaya kadar kullan?labilir.

Sabit Konular Nedir?

Sabir Konular yöneticiler taraf?ndan olu?turulur (?), ve her zaman listenin üst k?sm?nda görülür. Amaç ise, her ?ekilde sabit konunun görünmesini sa?lamakt?r.

Ben, Bir Konuyu Nas?l Okurum?

Konular? okumak için konu ba?l???na t?klanmal?d?r. Konular üyeler taraf?ndan olu?turulur.

Konuya cevap yazabilmek için Cevap Yaz butonuna t?klanmal?d?r Reply to Thread . Cevap Yaz butonu size görünmüyorsa siteye üye olmad???n?z? veya o bölümde mesaj yazmaya izninizin bulunmad???n? gösterir.

Ayn? zamanda mesaj okuma sayfas?nda H?zl? Cevap butonunu görebilirsiniz Quick Reply to this Message Bu ?ekilde H?zl? Cevap yazarak mesaj?n?z? iletebilirsiniz.

Farkl? kategorilerde daha fazla mesaj okumay? veya de?i?tirmeyi isteyebilirsiniz. (?).

Forumlar? Okumak ?çin Daha H?zl? Bir Yol Var m?d?r?

Bunu yapmak için sayfan?n sa? alt?nda bulunan Forumlara Git seçene?i kullan?labilir.

Üyeler Hakk?nda Nas?l Daha Fazla Bilgi Edinebilirim?

Bu bilgiyi edinebilmek için söz konusu olan kullan?c?n?n nickine t?klan?r (?).

Site Navbar Menüsü Nedir?

Bu menüler kullan?c?lar?n daha h?zl? bir ?ekilde önemli linkelere ula?malar?n? sa?lar. Örne?in; Kullan?c? Paneli (?), yard?m için; Takvim (?), Arama Seçenekleri (?) ve H?zl? Menü (?) ?eklindedir.

Anasayfada Bulunan Site ?statistikleri Nedir

Bunlar Anasayfa sitedeki online üye ve ziyaretçi say?s?n?, hangi üyelerin do?um gününün oldu?unu, online rekoru gibi ayr?nt?lar? kapsar.

Ben, Forum Görünü?ünü De?i?tirebilir miyim?

Anasayfan?n sol alt k?sm?nda bulunan seçmeli menüden forum temalar? ve dili seçilebilir. Bu ?ekilde kullan?c?lar istedikleri görünümle sitede gezinebilirler.

Üyelik

Yöneticiler, muhtemelen siteyi ziyaretinizde sizden Kay?t Olman?z? isteyeceklerdir. Kay?t oludtan sonra bi rkullan?c? ad?na sahip olursunuz ve daha sonra profil olu?turabilirsiniz.

Kay?t olmak size ?u avantajlar? sa?lar:

 • Yeni konu açabilirsiniz
 • Konulara cevap yazabilirsiniz
 • Mesajlar?n?z? düzenleyebilirsiniz
 • Mesaj be Konular? email ile alabilirsiniz
 • Di?er üyelerle özel mesajla?abilirsiniz
 • Albümünüze resim ekleyebilirsiniz ve di?er üyelerin albüm resimlerini görebilirsiniz
 • Forum takvimine özel günlerinizi kay?t edebilirsiniz
 • Arkada? listenizi olu?turabilirsiniz.

Nas?l Kaydolurum?

Kay?t Ol linkine t?klayarak 'Kay?t Ol' kay?t olabilirsiniz. Kay?t s?ras?nda kullan?c? ad?, ?ifre ve baz? seçmeli sorularla kar??la?acaks?n?z. Bu k?s?mlar? doldurduktan sonra kay?t i?leminiz gerçekle?ecektir.

Kay?t s?ras?nda E-Posta adresiniz sorulacakt?r. Bu k?sm? do?ru bilgi ile donat?n?z. Di?er üyeler sizin E-Posta adresinizi göremez fakat sizinle mail yolu ile ileti?im kurabilirler.

Genel olarak 13 Ya? s?n?r? ile kay?t gerçekle?mektedir. Yöneticiler bu s?n?r? kald?rabilirler.

Forumdaki Konular? Aramak

Bir Konuyu Nas?l Arayabilirim?

Forum menülerinde veya forumun herhangi bir sayfas?nda "Arama" menüsünü gördü?ünüzde on at?klayabilirsiniz. Arama sonuçlar? ilgili konu hakk?nda listelenecektir.

Arama sonuçlar?n? daha kolay ve h?zl? yapabilmek için konu hakk?nda etiket ile arama yapabilirsiniz. (?). Tarihe göre araman?z? sonuçland?rabilirsiniz.

Özel Bir Konuyu Nas?l Arayabilirim?

Herhangi bir kategoride veya konuda arama yapmak isterseniz, arama menüsünün yan?nda ?u Konuda Ara gibi linkler görebilirsiniz.

Duyurular

Duyurular Nedir?

Duyurular, yöneticiler taraf?ndan ilan edilen özel mesajlard?r. Bunlar kullan?c?lar? bilgilendirmek amac? ile sunulur ve genellikle cevaplamaya kapal?d?r. E?er siz duyurular? cevaplamak isterseniz yeni bi rkonu açmak durumunda kalacaks?n?zd?r.

Duyurular, sabit konular?n üzerinde gösterilir.

Konu Gösterim Ayarlar?

Konu Gösterimlerini De?i?tirebilir miyim?

Mesajlar? okudu?unuz veya konulara inceledi?iniz bölümde mesajlar?n sa? üst kö?esinde Biçimi Seç menüsünü göreceksiniz. O menüden bu ayarlama yap?labilir.

3 seçenek söz konusudur:

Çizgisel Biçim - Bu biçimde konular yeniden eskiye do?ru gösterilir Kontrol Paneli

Konulama Biçimi - Hangi konuya kimin yan?t verdi?ini göstermede kullan?l?r.

Kar???k Biçim - Bu biçim, konulama ve kar???k biçimin kar???m?d?r.

Yeni ve Bugünkü Mesajlar? Görmek

Son Mesajlar? Nas?l Görebilirim?

Son mesjalar? görebilmek için 2 adet yol vard?r.

H?zl? Menüden Bugünün Mesajlar?n? t?klayarak 24 saat içerisinde yaz?lan mesajlar? görebilirsiniz.

Yeni mesajlar Son Mesajlara t?klad???n?zda listelenecektir.

Yöneticiler, Forumlar? Okundu Kabul Et k?sayolunu belirtebilirler. Kullan?c?lar bu linke t?klamad??? sürece yeni mesajlar? okunmamam?? sayabilirler.

Yeni Mesaj sakl? tutabilme 10 gün ile s?n?rld??r. Yöneticiler bunu isterlerse art?rabilirler.

Konular? Derecelendirmek

Dereceler Nedir?

Derecelendirme genel olarak 1=Kötü, 5=Mükemmel ?eklinde i?aretlenerek yap?l?r. Hangi konular?n okunmas?n?n yararl? olabilece?ini göstermesi aç?s?ndan bir ön bilgidir.

Derecelendirmeler konu alan?n?n üzerinde yer al?r.

Kullan?c?lara ön bilgi vermesi aç?s?ndan önemlidir. Mesajlar? okudu?unuz alanda Konular? Derecelendir'e t?klayarak oyunuzu verebilirsiniz.

Konu Araçlar?

Konu Araçlar? Nedir?

Her mesaj?n üst k?sm?nda Konu Araçlar? menüsü vard?r. Bu menüye t?klad???n?zda seçenekler aç?lacakt?r:

 • Yazd?r?labilir ?ekli Göster - Mesajlar?n yazd?r?labilir ?eklin? gösterir.
 • E-Mail Olarak Gönder - Sayfay? email yolu ile göndermenizi sa?lar.
 • Konuya Abone Ol - Konuyu takip edebilmeniz için abone olman?z gerekir. Aboneliklerin nas?l oldu?unu bilmiyorsan?z T?klay?n?z Bu ?ekilde daha kullan??l?l?k elde edersiniz.
 • Konuya Anket Ekle - Konuya anket eklemenizi sa?lar. Anket eklemeyi bilmiyorsan?z T?klay?n?z Bu ?ekilde anket açabilirsiniz.

Etiketler

Etiketler Nedir?

Etiketler, benzer konu ve mesajlar? aramak için faydal? bir araçt?r. Özel kullan?c?lar için birkaç kelime girilerek arama yap?lmas?n? sa?lar.

Aç?lan konulara etiket ekleyebilirsiniz. Örne?in açt???n?z konu " Paylasimdenizi ise (paylasimdenizi) ?eklinde etiket ekleyebilirsiniz. Yada açt???n?z konu KaPTaN ba?l?kl? ise ( kaptan) ?eklinde etiket ekleyebilirsiniz.

Bu ?ekilde etiketler tüm kategorilerde etiket söz öbe?i ile ilgili konular? listeleyecektir.

Etiketleri Kimler Ekler?

Etiketleri konuyu açanlar ekleyebilirler.

Etiketleri Nas?l Kullan?r?z?

Etiketler, mesaj sayfalar?n?n alt k?s?mlar?nda kutu içerisinde gösterilir. Herhangi bir etikete t?klamak, o etikete benzer konular? görmenizi sa?layacakt?r.

Etiket bulutlar? en fazla hangi etiketin kullan?ld???n? göremenize yard?mc? olacakt?r.

Çerezler

Otomatik Giri? Nedir?

Siteye giri? yaparken "Beni Hat?rla" seçene?ini seçerseniz bu otomatik olarak bilgisayar?n?zda depolanacakt?r. E?er payla??ml? bir bilgisayar kullan?yorsan?z bu seçene?i i?aretlememenizi tavsiye ederiz.

Çerezleri Nas?l Temizlerim?

Ç?k?? butonuna t?klayarak çerezleri temizleyebilirsiniz. Ç?k?? yapt???n?zda tüm çerezleri temizle yaz?s? gelecektir ve siz ona t?layarak bu i?lemi yapabilirsiniz.

Taray?c? Internet Explorer 6 ve Windows XP: Taray?c?lar?n?z?n geçmi?ini silmenizi tavsiye ederiz.

Taray?c? Internet Explorer 7: Taray?c?lar?n?z?n geçmi?ini silmenizi tavsiye ederiz.

Taray?c? Internet Explorer 8: Taray?c?lar?n?z?n geçmi?ini silmenizi tavsiye ederiz.

Taray?c? Firefox: Taray?c?lar?n?z?n geçmi?ini silmenizi tavsiye ederiz.

Taray?c? Safari: Taray?c?lar?n?z?n geçmi?ini silmenizi tavsiye ederiz.

Taray?c? Opera: Taray?c?lar?n?z?n geçmi?ini silmenizi tavsiye ederiz.

Çerezleri temizleyip bilgisayar?n?z? yeniden ba?latabilirsiniz. Bu ?ekilde çerezler silinmi? olacakt?r.

Taray?c?lar?n?za çerezler kay?t edilece?i için her taray?c? için ayr? temizleme metodu kullan?n?z.

Kay?p ?ifreler

Parolam? Unuttum, Ne Yapabilirim?

Parolan?z? unuttuysan?z, Parolam? Unuttum 'Parolam? Unuttum' linkine t?klayabilirsiniz. ?lgili yerleri doldurup parolan?z? isteyebilirsiniz.

Yeni ?ifreniz belirtmi? oldu?unzu email adresinize gelecektir.

Parolan?z yeni olacakt?r. Eski parolan?z? göndermemizin herhangi bir yolu yoktur.

Birkaç dakika içerisinde yeni parolan?z adresinize yollanacakt?r. Junk Mailinizi de kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

Takvim

Forum menülerinde 'Takvim' linkini göreceksiniz. Takvimler tüm üyeler taraf?ndan görülebilir ve kullan?labilir.

Üyeler, önemli günler ve özel günleri takvime ekleyebilirler.

Yöneticiler takvimlerde özel alanlar olu?turabilirler.

Takvime Bir Olay? Nas?l Eklerim?

Gerekli izniniz varsa, Yeni Olay Ekle diye seçenek göreceksiniz. Yöneticiler genel olarak sizin kendi özel olaylar?n?z? kay?t etmeniz için alanlar olu?turur.

Takvime 3 Çe?it Olay Eklenir:

 • Tek, Bütün Olay - Bir günün tümü için yer alan olayd?r.
 • Dizilen Olay - Bir ba?lang?ç zaman?na uyarlanan olaylard?r.
 • Tekrarlanan Olaylar - Her Pazartesi veya Her Cuma günü meydana gelen olaylardan olu?ur.

Gerekli alanlar? doldurup olay? ekleyiniz. Olay bu ?ekilde takvimde görünecektir.

Do?um Günleri Nas?l Gösterilir?

Yöneticiler bu özelli?i sa?lad? ise do?um günleri takvimde gösterilir. Profilinizde do?um gününüzü girdiyseniz otomatik olarak takvimde de gösterilir.

Do?um gününüzü belirtirseniz Anasayfa ' da görünecektir.

Üye Listesi

Üye Listesi Nedir?

Üye listesi, forumun kay?tl? üyelerini gösterir. Yöneticilerin izni do?rultusunda üyelerin kay?t tarihlerini, rep puanlar?n?, avatarlar?n?, vb. özelliklerini görebilirsiniz. (?).

Üye Listesini görebilmek için 'Üye Listesi' linkine t?klayabilirsiniz.

Üye Listesinde ki?i aramak için 'Üye Ara' llinkine t?klayabilisiniz.

Tüm Üyeler Listelenir mi?

Baz? üyeler listede olmayabilir. Yöneticilerin izin verdi?i üye gruplar? listede gösterilir.

Bidirilerin

Senin Bildirilerin Nedir?

Bildirileriniz, forum anasayfas?nda Kullanc?? ad?n?z?n alt?nda gösterilir. Bildiri ald???n?z zaman "Bildirileriniz" diye bir menü ç?kacakt?r. Bildiri içerikleri ?unlard?r:

 • Okunmam?? Özel Mesajlar (?)
 • Okunmam?? Profil Ziyaretçi Mesajlar? (?)
 • Beklemede Olan Arkada?l?k ?stekleri
 • Incoming Friend Requests (?)
 • Grup Kat?l?m ?stekleri (?)
 • Okunmama?? Grup Davetleri
 • Albümler ?çin Yorumlar (?)
 • Resim Onaylamalar?

Kaç adet bildiri ald???n?z? Bildirileriniz linkine t?klad???n?zda görebileceksiniz. Daha detayl? görebilmek için ise Kontrol Paneli ' ne gitmeniz gerekmektedir.

Özel Mesajlar ile ilgili detayl? bilgi edinmek için yanda bulunan sayfay? ziyaret edebilirsiniz (?).

H?zl? Linkler

H?zl? Menü Nedir?

Anasayfan?n üst k?sm?nda H?zl? Menü linkini görebilirsiniz. O menüde sizin için olu?turulmu? h?zl? bir ?ekilde ula?man?z? sa?layacak baz? seçenekler ve k?sayollar bulunmaktad?r:

 • H?zl? Linkler
  • Bugünkü Mesajlar (24 saat içerisinde yaz?lm?? mesjalar? gösterir.)
  • Forumlar? Okundu Kabul Et (Okunmam?? mesajlar? okundu sayman?za yarar.)
  • Temaslar?m? Popup Olarak Aç (temaslar?n?z? popup penceresinde açar.)
 • Networking
  • Temaslar ve Arkada?lar (arkada?l?klar?n?z? gösterecektir.)
  • Gruplar (sosyal gruplar? gösterir.)
  • Resimler ve Albümler (üyelerin resim ve albümlerini gösterir.)
 • Kontrol Paneli (kontrol panelinize gitmenizi sa?lar.)
  • ?mza Düzenleme (mesjalardan sonra gelen imzan?z? düzenlemenize yarar.)
  • Profilimi Düzenle (profilinizi düzenlemenize yarar.)
  • Ayarlar (genel ayarlar? sunar.)
 • Çe?itli
  • Özel Mesajlar (özel mesajlar?n?za gider.)
  • Aboneliklerimi Göster (abonelik ayarlar?n?za gider.)
  • Profilim (profilinize gider.)
  • Kimler Online (Forumda online olan üyeleri görmenizi sa?lar.)

Di?er Üyelerle Temaslar

Di?er Üyelere E-Mail Gönderebilir miyim?

Evet. Di?er üyeleri üye listesine girerek arayabilirsin. Üye Listesi, or click the email user button Email User butonuna t?klayarak kullan?c?lara e-mail gönderebilirsiniz..

Mesaj?n?z? yaz?n?z ve E-Maili Gönder seçene?ine t?klay?n?z..

E-Mail Adreslerini Görebilir miyim?

Gizlilik politikam?z do?rultusunda kullan?c?lar?n e-posta adreslerini göremezsiniz.

E-Mail Gönderememek Nas?l Olur?

Üyelere e-mail gönderemezseniz bunun anlam? ?udur; Yöneticiler üyeler aras? posta yolunu kapatm??lard?r.

Arkada?lar?ma Link Gönderebilir miyim?

?lgi çekici buldu?unuz bir mesaj? arkada?lar?n?za e-mail yolu ile gönderebilirsiniz.

Özel Mesajla?ma Nedir?

Foruma kay?tl? üyeler aralar?nda özel olarak mesajla?abilirler. Özel Mesaj alan?n?za gitmek için Özel Mesajla?ma linkini kullanabilirsiniz. Özel Mesajlar konusunda daha fazla bilgi sahibi olmak için T?klay?n?z.

Ziyaretçi Mesajlar? Nedir?

Üye profillerine b?rak?lan mesajlardan olu?ur. Genellikle herkes taraf?ndan görülebilir. Daha fazla bilgi almak için T?klay?n?z.

?stenmeyen Kullan?c?larla U?ra?mak

Kullan?c? ve Mesajlar? Engelleyebilir miyim?

Bir kullan?c?dan özel mesaj almak veya ba?ka bir etkinlik almak istemezseniz Onu Görmezden Gelebilirisniz. Yasakl? Listenize ekleyebilirsiniz:

Kullan?c? Kontrol Panelinden Yasaklama: Kontrol Paneli, Ayarlar & Seçenekler, Yasakl? Listesini Düzenle. Kutudaki bo?lu?a söz konusu kullan?c?n?n nickini yaz?n?z ve EVET ' e t?klay?n?z.

Yanl?? Bir?ey Görürsem?

E?er rahats?zl?k verici bir?ey görürseniz Rapor Et seçene?ine t?klayarak bunu Yöneticilere bildirebilirsiniz.

RSS and Podcasting

Yeni Mesajlar? Sabit K?labilmek ?çin RSS Kullanabilir miyim?

Yöneticilerin izni do?rultusunda kullanabilirsiniz.

Beslemeler güncel olarak 2 biçim olan RSS ve RSS v2de sa?lan?r.

Mevcut taray?c?n?z?n RSS okuma özelli?i varsa bunu kullanabilirsiniz.

Podcasts? Nas?l Dinlerim?

Bu özellik ses da??tman?n bir yoludur. Bunlar sadece RSS beslemeleridir Yöneticilerin izni do?rultusunda mesajlar?n içerisinde bunu görebilirsiniz.

Yard?m kriterlerinde arama yap

Yard?m ö?elerin yan? s?ra ba?l?klar? metin içinde aranmas? için istiyorsan?z bu seçene?i seçin.

Arama sorgusu ?eklinin nas?l olmas?n? istiyorsan belirtilmi? bir seçene?i seçin.