Tragna® Astral Projection & System Building - Powered by vBulletin

Tragna® Astral Projection & System Building YARDIM

Burada Forum i?levleri hakk?nda sorular?n cevaplar?n? bulabilirsiniz. Arad???n? bulmak için ba?lant?lar? veya a?a??daki arama kutusunu kullan?n.

Yeni Mesaj Gönder

Konular?m? ve Mesajlar?m? Nas?l Biçimlendirebilirim?

Biçimlendirme için kal?n yaz?, italik yaz? ve alt? çizili yaz? biçimlerini kullanabilirsiniz.

Mesajlara biçimlendirme yapman?n 2 yolu vard?r:

  • T?klanabilir kontroller
  • BB kodlar? ile biçimlendirme

T?klanabilir kontroller dedi?imiz ; WYSIWYG kullan?m?d?r. Bunlar aras?nda fark, gösterildi?i zaman standart editörün, senin mesaj?nda BB kodunu gösterecek oldu?u ve i?leme tabi tutulacak oldu?udur.

Butonlar sayesinde de yaz?n?z? biçimlendirebilirsiniz. Örne?in; B (kal?n) butonu yaz?n?z?n kal?nla?mas?n? sa?layacakt?r.

BB kodlar? HTML yaz?m diline benzerdir. BB kodlar?n? incelemek için T?klay?n?z.

Bir Mesaja Cevap Yazmak

Forum mesajlar?na cevap verebilmek için genellikle kay?t olman?z gerekmektedir.

Mesajlara cevap yazmak için ilgilis ayfada bulunan Bu Mesaja cevap ver butonuna t?klaman?z yeterlidir.

Yine ilgili sayfada bulunan + Cevap Yaz butonuna t?klayarak mesajlara cevap verebilirsiniz.

Mesaj sayfalar?nda bulunan Çoklu Al?nt? Çoklu Al?nt?. butonuna t?klayarak birçok mesajdan al?nt? cevaplar yazabilirsiniz.

Mesajlar? Düzenlemek veya Silmek

Mesajlar?m? Düzeltebilir veya Silebilir miyim?

Yöneticilerin onay vermesi durumunda her daim mesajlar?n?z? silebilir veya düzeltebilirsiniz. Lakin bu seçenek aktif de?ilse belirli zaman dilimi sonras?nda bu i?lemleri uygulayamazs?n?z.

Mesaj?n?z? düzeltmek veya silmek istedi?inizde Mesaj? Düzenle / Sil butonuna t?klayabilirsiniz.

Mesajlar?n?z? düzenledi?iniz zaman ve sebebi di?er kullan?clar taraf?ndan görülecektir.

Mesajlar? düzeltti?iniz tarih ve zaman? bilgilendirme amac? ile di?er kullan?c?lar taraf?ndan görülebilmektedir.

Di?er Kullan?c?lar Benim Mesajlar?m? Düzeltebilirler mi?

Sadece yöneticiler düzeltebilirler ve düzeltilen mesaja dair not görünmeyebilir.

Anket Açmak ve Oy Vermek

Forumda baz? konulara anket eklendi?ini ve oy verebilece?inizi görebilirsiniz.

Nas?l Anket Açabilirim?

Yeni bir konu açmak istedi?inizde Anket Ekle seçene?i size verilmi? olacakt?r.

Ankette bir soru sorulur ve oylamalar kullan?c?lara gösterilir.

Örnek Anket:

Favori Renginiz Hangisidir?

  • K?rm?z?
  • Mavi
  • Sar?
  • Ye?il
  • Aç?k-Mavi
  • Pembe

Konuyu Aç dedi?iniz anda bu seçenekler de konuya dahil edilir ve anket de aç?lm?? olur.

Anket sorular? ve oylama sayfas?na yönlendirileceksiniz.

Herhangi bir zaman dilimi belirterek oylaman?n ne zaman sona erece?ini ayarlayabilirsiniz.

Ankette Nas?l Oy Veririm, Sonuçlar? Nas?l Görebilirim?

Anket seçeneklerinden bir tanesini i?aretleyip Oy verebilirsiniz. Oy verdikten sonra oy kullanan kullan?c? say?s?n? görebilirsiniz.

Kullan?c?lara aç?k bir ankette oy kullanabilirsiniz.

Oy kullanma i?leminin tekrar? yoktur. Bu yüzden dikkatli oy kullanmak gereklidir!

Eklentiler ve ?ekiller

Bir Konuya Nas?l Eklenti Eklerim?

Yeni Konu veya Mesaj gönderirken Eklenti Ekle seçene?ini kullanarak ekleyebilirsiniz. Tabi ki bu yönetici iznine ba?l?d?r.

Mesaj editöründe Ekler seçene?i arac?l??? ile aç?lan ayr? bir pencereden bilgisayar?n?zdan seçece?iniz bir dosyay? yükleyebilrsiiniz.

Link girerek de eklentiyi yükleyebilirsiniz.

Yükleme tamamland??? anda mesaj editörünün alt taraf?nda dosya ismi gözükecektir. Eklenti sayfas?n? kapatabilirsiniz.

Ne Tip Dosyalar Kullan?labilir ve Eklenti Limiti Nedir?

Eklenti sayfas?nda uygun görülen dosya tipleri ve izin verilen boyutlar ile ilgili bilgileri bulacaks?n?z.

Mesajlara Nas?l Resim Eklerim?

Mesaj editöründe bulunan Grafik Ekle butonunu kullanarak link arac?l??? ile ekleyebilirsiniz. Ya da eklenti arac?l??? ile foruma yükleyebilirsiniz.

Smilies

?fadeler Nedir?

Mesajlar içerisinde kullan?lan duygu ifadeleridir.

Örne?in, :) gülen bir smiley ve üzgün :( bir smiley. Bunlar d???nda birçok smilies ile mesajlar?n?z? destekleyebilirsiniz.

Smiliesleri Nas?l Eklerim?

Yeni Konu Aç veya Cevap Yaz butonlar?na t?klad???n?zda genellikle editörün sa??nda görebilirsiniz. Smilieslere bakmak için T?klay?n?z.

Konu mesajlar?nda smilies kullanma zorunlulu?u yoktur.

Mesaj ?konlar? ve Konu Örnekleri

Mesaj ?konlar? Nedir?

Konu ikonlar? olarak bilinen, konu ba?l?klar?n?n yan?nda ç?kan küçük ifadelerdir.

Konu Örnekleri Nedir?

Mesaj alanlar?nda ikonlar? liste halinde göreceksinizdir. Bu ikonlar? da t?pk? Smilieslerde oldu?u gibi Yeni Konu yada Mesaj açarak kullanabilirsiniz.

Moderatörler ve Administratörler

Administrator ve Moderator Nedir?

Moderatorler. genellikle Administratorler taraf?ndan atanan ve özel alanlara bakan yetkililerdir.

Administratorler ise forumun ana yöneticileridir.

Yard?m kriterlerinde arama yap

Yard?m ö?elerin yan? s?ra ba?l?klar? metin içinde aranmas? için istiyorsan?z bu seçene?i seçin.

Arama sorgusu ?eklinin nas?l olmas?n? istiyorsan belirtilmi? bir seçene?i seçin.