Tragna® Astral Projection & System Building - Powered by vBulletin

Tragna® Astral Projection & System Building YARDIM

Burada Forum i?levleri hakk?nda sorular?n cevaplar?n? bulabilirsiniz. Arad???n? bulmak için ba?lant?lar? veya a?a??daki arama kutusunu kullan?n.

Benim Profilim

Herkese Aç?k Profil Sayfas? Nedir?

Her üyenin herkes taraf?ndan görülebilen bir profil sayfas? vard?r. Bu profil üye kay?t esnas?nda yada güncelle?tirilen profil bilgilerinin görülmesini sa?lar.

Bir üyenin profil sayfas?na girebilmek için o üyenin kullan?c? ad?na t?klamak yeterlidir.

Üye Listesi tüm kullan?c?lar?n listelendi?i sayfad?r ve oradan profillere daha kolay ula??labilir.

Kullan?c?lar kendi üye isimlerine t?klad?klar?nda ise kendi profil sayfalar?na giderler.

Bildi?iniz bir üye ad?n? ?u ?ekilde taray?c?n?za yazarak o üyenin profiline gidebilirsiniz: http://www.example.com/member.php?username=<KULLANICI ADI;

Profil Sayfas?nda Neler Bulunur?

Kullan?c? istatistikleri, son giri? tarihi, kay?t tarihi, üye notlar?, üye hakk?nda bilgiler, ilet?im bilgileri gibi ayr?nt?lar bulunur.

Di?er bilgiler ise (?), arkada?lar?n listesini kapsar. Profil sayfas?n? ziyaret eden üyeler de gösterilir.

Üye albümlerinin bir listesi (?) ve sosyal grup (?) üyelikleri de gösterilir.

Ziyaretçi Mesajlar? Nedir?

Ziyaretçi mesajlar?, üye profil sayfalar?nda ilan edilen alenen görülebilir mesajlard?r. Bu mesaj, bu profile bütün ziyaretçiler taraf?ndan görülebilir.

Ziyaretçi mesajlar?, düzeltilebilir, veya profile sahip olabilen yer arac?lar? veya üye taraf?ndan silinebilir. uygun olmayan bir ziyaretçi mesaj?n? görürsen, 'Rapor' ba?lant?s?nda t?klayarak arac?lar? uyarabilirsin.

Kullan?c? Kontrol Paneli

Kullan?c? Kontrol Paneli herhangi bir yeni bildiriyi size listeler, profilinizi kontrol etmenizi sa?lar. Extra sayfalar hakk?nda size bilgiler verir.

Genel olarak ?u seçenekler bulunur:

 • E-mail adresiniz ve ?ifre ayarlar?n?z
 • Gizlilik Ayarlar?
 • Profil Ayarlar?n?z
 • Özel Mesajlar?n?z
 • Abone Oldu?unuz Konular
 • Temaslar ve Arkada?lar
 • Gruplar

Kullan?cy? De?i?tirmek

Kullan?c? Ayr?nt?lar?m? Nas?l De?i?tirebilirim?

Kullan?c? Kontrol Paneli ' nizi kullanarak de?i?tirebilirsiniz. E-Mail ve ?ifre ayarlar?n?z? de?i?tirmek için de 'Profilimi Düzenle' linkine t?klayarak bu i?lemi yapabilirsiniz.

?mza, Avatar ve Profl Resimleri

?mza Nedir?

'?mzalar', sizin bütün mesajlar?n?z?n alt?nda kapsamas?n? istedi?iniz bilgiyi içerir. Bu imzalar resimleri de kapsayabilirler.

Avatar Nedir?

Bir üyeyi di?erinden ay?rmaya yarayan küçük ?ekillerdir. Baz? durumlarda yöneticiler belirli üye gruplar?na bu izni verirler ve sadece onlar avatar kullanabilir. Avatarlar, üye profil sayfalar?nda ve mesaj alanlar?nda kullan?c?lar taraf?ndan görülebilir.

Avatarlar hakk?nda daha fazla bilgi için T?klay?n?z.

Profil Resimleri Nedir?

Bunlar, üye profil sayfalar?nda kullan?c?lara görünen resimlerdir.

?mzalar, Avatarlar ve Profil Resimlerini Nas?l Yükleyebilirim?

Kullan?c? Kontrol Panelinize giderek bu i?lemleri yapabilirsiniz.

?mzan?n?z? yüklemek için '?mzam? De?i?tir' linkine t?klay?n?z.

Avatar yüklemek için 'Avatar?m? De?i?tir' linkine t?klay?n?z.

Profil resmi yüklemek için 'Profil Resmimi De?i?tir' linkine t?klay?n?z.

Di?er Ayarlar ve Seçenekler

Di?er Ayarlar ve Seçenekler Nedir?

Sizin Kontrol Paneliniz, alan?nda mevcut olan 'Seçenekleri Düzenle' linkidir.

 • Giri? & Özel: Ayarlar?
  • 'Görünmez Biçim' - Forumda di?er üyelerin sizi görmemesini yada görmesini belirlemeniz içindir.
  • '?öhret Düzeyini Göster' - Yöneticilerin izni do?rultusunda mesajlardan al?nan rep puanlar?n? gösterim ayarlar?d?r.
  • 'vCard ?ndirilmesine ?zin Ver' - Yöneticiler izin vermi? ise vCard indirmeniz içindir.
 • Mesajlar & Postalar - Ayarlar?
  • 'Email Al' - Di?er üyeler ve Yöneticilerden E-Posta alma iste?inize göre size sunulmu? bir ayarlamad?r.
  • 'Yeni Konular Abonelik' - Yeni konu ve mesajlara abonelik için geli?tirilmi? ayarlard?r.
  • 'Özel Mesajla?ma' - Özel mesajla?ma istekleriniz içindir.
  • 'Ziyaretçilerle Mesajla?ma' - Ziyaretçi mesaj? seçeneklerinizi düzenlemeniz içindir.
 • Konu Gösterim Seçenekleri - Ayarlar?
  • 'Görünür Konu Ö?eleri' - Konularda avatarlar, imzalar ve profil resimlerinin görünme durumunu kapsar.
  • 'Konu Gösterme Seçenekleri' - ?ste?inize göre konu gösterimini düzenlemenize yarar. Daha fazla bilgi için T?klay?n?z
  • 'Konu Mesajlar?n? Sayfalama'
  • 'Mesajlar?n Güncelli?i' - Mesajlar için zaman dönemi esas al?narak seçenekleri düzenlemenize yarar.
 • Tarih & Saat Seçenekleri - Ayarlar?
  • 'Zaman Dilimi' - Zaman dilimi seçmenizi sa?lar. Örne?in; GMT/UTC
  • 'Hafta Ba?lang?c?' - Takvime Göre.
 • Çe?itli Seçenekler Ayarlar?
  • 'Mesaj Editörü Arayüzü' - Mesaj yaz?laca?? zaman ne çe?it editör kullanman?z için ayarlama yapman?z? sa?lar. Standart ve full editör olan WYSIWYG ' ? seçebilirsiniz.
  • 'Forum Temas?' - Yöneticiler izin vermi?se alternatif temelar? kullanman?z? sa?lar.
  • 'Forum Dili' - Genel forum dilini seçmenize yarar.

Profil Sayfas?

Profil Sayfam? Nas?l Özelle?tirebilirim?

Yöneticilerin izni do?rultusunda profil sayfan?z? tasarlayabilirsiniz. 'Profilimi Ki?iselle?tir' linkine Kontrol Paneli arac?l??? ile ula?abilirsiniz.

Profil sayfan?za arka planlar yükleyebilirsiniz. (?). Albümlerde ?ekiller kullan?lamaz ve yüklenemez.

Gruplar

Grup Nedir?

Sosyal bir grup, genellikle özel bir ilgi veya ba?ka bir ?eyle insanlar?n bir grub içerisinde toplanmalar?d?r. O, foto?raflar veya di?er ?ekilleri payla?maya ek olarak üyelerin aras?nda ileti?imin yolunu sa?lar.

Profil sayfan?zda üyelikleri gruplayabilirsiniz (?).

Sosyal grup liste sayfas?, olu?turulan bütün gruplar? gösterir. Siz, üyeler, mesajlar?n say?s? ile gruplar? listeleyebilirsiniz.

Bir Gruba Nas?l Kat?l?r?m?

Sosyal Gruba Üye Ol linkini t?klayabilirsiniz.

Kendi Sosyal Grubumu Olu?turabilir miyim?

Kendi sosyal grubunuzu olu?turabilirsiniz. Yöneticilerin izni do?rultusunda 3 tip grup vard?r:

 • Genel - Herkesin üye olabilece?i grup tipidir.
 • Davetli - Yöneticilerin k?s?tlar? ile onanm?? grup tipidir.
 • Il?ml? - Mesajlar gösterilmeden önce grup olu?turucusu taraf?ndan denetlendir.

Arkada?lar ve Temaslar

Bir Arkada? ve Bir Temas?n Aras?ndaki Fark Nedir?

Bir arkada?l?k, iki kullan?c?n?n aras?nda ortak, iki yönlü bir ili?kidir. Bir kullan?c? taraf?ndan ba?lat?l?r, ve di?eri taraf?ndan kabul edilir.

Tek tarafl? bir arkada?l?kt?r denebilir. Bir ki?iyi arkada? olarak kabul etmezsiniz ama temas olarak onu görebilirsiniz.

Arkada?lar ve Temaslar Listesi Nerededir?

Arkada?lar ve Temaslar listesine ula?abilmek için 'Temaslar ve Arkada?lar' k?sm?n? ziyaret edebilirsiniz ve Kontrol Paneli linkinden de bu k?sma ula?abilirsiniz.

Arkada?l?k Teklifini Nas?l Kabul veya Red Edebilirim?

Bunun için 2 yol vard?r.

En kolay yol, senin, arkada?lar olmay? istedi?in ki?inin profil sayfas?n? görmektir, ve 'Arkada? ol' ba?lant?s?n? t?klamakt?r.

Di?er yol ise ilk etapta ki?iyi Temaslar?na Eklemektir. Bunu gören ki?i seninle arkada? olmay? seçebilir.

Ki?inin kullan?c? ad?n? bilirseniz profiline giderek Arkada? Ol linkini t?klayarak arkada?l?k teklifi gönderebilirsiniz.

Bir arkada?l??? kabul etmek için Temaslar ve Arkada?lar sayfas?nda ortaya ç?kan iste?i aktif hale getirip Kabul Et butonuna t?klamak ile mümkün oalcakt?r.

Bir Arkada?l??? Red Etmenin 3 Yolu Vard?r.

 • Gelen arkada?l?k iste?ini geri çevirebilirsiniz.
 • Profil sayfan?zda görünen arkada?lar listesinden Arkada?l???m? Bitir seçene?i ile red edebilirsiniz.
 • Arkada?? oldu?unuz ki?i 2.'de belirtilen i?lemi ayapr ve sizinle arkada?l???n? sonland?r?r.

Albümler ve Resimler

Albümleri Nas?l Kullanabilirim?

Profilinizde gösterebilmek için albüm olu?turabilirsiniz. Kontrol Paneli linkine t?klayarak Resimler ve Albümler seçee?inden Albüm Ekle komutunu verip bu i?lemi tamamlayabilirsiniz.

Her albüm, bir ba?l??a sahip olabilir. 3 çe?it albüm olu?turulabilir

 • Genel Albüm Herkes taraf?ndan görülebilir.
 • Özel Albüm Yöneticiler ve Arkada?lar?n?z d???nda kimse taraf?ndan görünmez. (Bilgi)
 • Profil Albüm Profilinizde görünmesi için olu?turabilirsiniz (Bilgi)

Resimleri Nas?l Yüklerim?

Albüm Ekle linkine t?klayarak yükleyebilirsiniz.

Bir albümü düzeltmek için Albümü Düzenle seçne?ini kullanabilirsiniz.

Albümünüze giri? hakk? olan herkes resimlerinize yorum yapabilir. (Bilgi). Uygunsuz mesajlar? Rapor Et seçene?ini kullanarak Yöneticilere bildirebilirsiniz.

Resimleri BB kodlar?n? kullanarak albüme yerle?tirebilirsiniz.

Özel Mesajlar

Yöneticiler gerekli izinleri sa?lad?ysa Özel Mesajla?ma sistemi kullan?labilir.

Özel Mesajlar? Nas?l Yollayabilirim?

Özel mesajlar e-postaya benzer. Sadece forumda kay?tl? üyeler aralar?nda özel mesajla?abilirler. Mesajlarda smilies, ikonlar ve çe?itli resimler kullan?labilir.

Üye Kontrol Panelinin Özel Mesajlar k?sm?nda 'Yeni Bir Özel Mesaj Yolla' linki bulunacakt?r. (Bilgi), Mesaj? yazd?ktan sonra Gönder butonuna t?klayarak özel mesaj? gönderebilirsiniz. .

Yollanan mesajlar her zaman kay?t edilir. Gönderilen Mesajlar klasörünüzden tekrar ula?abilirsiniz.

Özel Mesaj Dosyalar?n? Nas?l Kullan?r?m?

2 adet klasöre sahipsinizdir. Bunlar Gelen Mesajlar ve Gönderilen Mesajlar ad?ndaki klasörlerdir.

'Gelen Kutusu' di?er kullan?c?lar?n size gönderdi?i mesajlar? içerir.

'Gönderilen Mesajlar' ise sizin di?er kullan?c?lara gönderdi?iniz mesajlar? saklamak için kullan?lan klasördür.

Yeni klasör olu?turmak için ise 'Klasörleri Düzenle' linkini kullanabilirsiniz.

Her dosyan?n izin verilen baz? seçenekleri vard?r:

 • Klasöre Git
 • Sil
 • Okundu Say
 • Okunmad? Say
 • Download XML
 • Download CSV
 • Download TEXT

Eski mesajlar?n?z? silmelisiniz. Yöneticilerin size verdi?i bir mesaj limiti vard?r ve bu limiti a?t???n?z andan itibaren özel mesajla?amazs?n?z.

E?er bir özel mesaj? saklamak isterseniz Onu ?ndirebilirsiniz ve bilgisayar?n?zda depolayabilirsiniz.

Bir özel mesaj? okudu?unuzda di?er kullan?c?n?n size cevap yazmas? için bilgilendirmei? olursunuz.

Mesajlar? Nas?l ?zlerim?

Özel mesaj takibini 'Mesaj Takibi' sayfas?ndan yapabilirsiniz.

Bu sayfa 2 bölümden olu?ur; Okunmu? ve Okunmam?? Mesajlar.

Okunmamam?? mesaj k?sm?, özel mesaj gönderilen ki?inin henüz o mesaj? okumad???n? gösterir.

Okunmu? mesaj k?sm? ise; Gönderilen özel mesajlar?n?z?n kar?? kullan?c? taraf?ndan okundu?unu gösterir.

?zlemeyi Bitir'i t?klayarak mesaj takibini durdurabilirsiniz.

Özel Mesaj ald???n?zda mesaj? okumay? red et seçene?i de mevcuttur.

Abonelikler

Abonelikler Nedir?

Sizin seçti?iniz bir konuya yeni mesaj yaz?ld???nda ondan haberdar olabilmeniz için sunulmu?tur. Kontrol Paneli ' nizde Abone Olunan Konular? görebilmeniz mümkündür.

Bir Konuya Nas?l Abone Olurum?

Mesaj alanlar?n?n saü üst taraf?ndaki seçeneklerden Abone Ol linkine t?klayarak konuya abone olabilirsiniz.

Konu Araçlar? menüsünden bu i?lemi gerçekle?tirebilirsiniz.

Hangi Abonelik Türleri Müsaittir?

Müsait olan birkaç adet farkl? abonelik türü vard?r.

 • E-Mail Göndermeden - E-Mail almadan, sadece Kontrol Panelinde abonelikleri göster seçene?idir.
 • Bildiriyi E-Mail ile Gönder - Abone olunan konudaki yeni bildirilerini e-mail ile gönderme seçene?idir.
 • Haftal?k E-Mail Bildirisi - Abone olunan konu mesajlar?n? haftal?k olarak e-posta yolu ile size ula?t?r?r.

Konu abonelikleri forum abonelikleri ile benzerdir:

 • An?nda E-Mail Bildirimi - Bir konuya mesaj eklendi?inde bir defaya mahsus olarak mailinize gönderir.

Abonelikler ve Klasörleri Nas?l Kullan?r?m?

Mesaj abonelikleri daha kolay idare edilebilmek için klasörlerle s?n?rland?r?labilir 'Klasörleri Düzenle' .

Aboneliklerinize 'Abonelikleri Göster' linkinden ula?abilirsiniz.

Rep Puanlar?

?öhret Nedir?

Yöneticiler bu oylamay? açt?klar?nda kullan?c?lara Mesaj? De?erlendir ikonu görünür ve yararl? bilgi içeren mesajlara bunu kullanabilirsiniz.

?öhretler pozitif Pozitif Rep Puan? Simgesi , negatif Negatif Rep Puan? Simgesi ve nötr Nötral Rep Puan? Simgesi olabilir. Yöneticiler ?öhreti serbest b?rakt?ysalar kullan?c?lar birbirlerine bu ba?lamda rep puanlar? yada tecrübe puanlar? verebilirler.

Nas?l ?öhret Veririm?

Mesaj ile ilgili bölümdeki sayfada ?öhret ikonuna t?klayarak verebilirsiniz. T?klad???n?zda kar??n?za bir pencere ç?kacak ve siz bunu Pozitif veya Negatif ?eklinde i?aretleyeceksiniz. Ayn? mesaj için 2. defa ?öhret veremezsiniz.

Bana ?öhret Verildi?ini Nas?l Anlayabilirim?

Kontrol Paneli ' nize giderek bunu görebilirsiniz. Pozitif, Negatif veya Nötr ?öhret ald???n?z? ve bunlar? kimlerin verdi?ini görebilirsiniz

Ne Kadar ?öhret Verilebilir?

Yöneticiler taraf?ndan belirlenen limit oran?nda ?öhret verilebilir.

?öhretimi Gösterime Kapatabilir miyim?

Kontrol Panelinize giderek ?öhretinizi kullan?c?lar?n görmesine kapatabilirsiniz.

Yard?m kriterlerinde arama yap

Yard?m ö?elerin yan? s?ra ba?l?klar? metin içinde aranmas? için istiyorsan?z bu seçene?i seçin.

Arama sorgusu ?eklinin nas?l olmas?n? istiyorsan belirtilmi? bir seçene?i seçin.