Tragna® Astral Projection & System Building - Powered by vBulletin

1 sonuçtan 1 ile 1 aras?
 1. #1
  Administrator fuigo - ait Kullan?c? Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2016
  Mesajlar
  9

  Tragna'ya Göre Enerjinin Do?as?

  Tragnay? ara?t?r?ken, baz? yerlerle onunla ilgili gö?e ç?karan, baz? yerlerde ise onu yere bat?ran yorumlara veya payla??mlara denk geleceksiniz.

  Tragna, enerjiyi tarafs?z olarak aç?klar; yani iyi veya kötü diye tariflemez. Enerji zaten duygu ve dü?ünce de dahil olmak üzere, bilgidir. ?nsan da bedenlenmi? bir bilgidir ve insana Kitap denmesi bo?una de?ildir!

  O halde, islamiyeti referans verirsek, Kuran?? sadece cehennem ile ilgili k?s?mlar?yla ele alsak ya da Havas uygulamalar?yla ondan fayda umarsak, iyi olandan söz edilebilir mi? Ya da sadece cennete dair olanla, iyi amellere de?insek, bu bilginin tamam? m?d?r?

  Enerji ya da bilgi, onu ?kullanabilmekle? ilgilidir. Atom bombas?na ili?kin bilgi ile bomba da yap?labilir, insanl???n hayr?na da kullan?labilir!

  Do?as? gere?i, bilgi kendisine ula?abilecek olanlara ula??r; t?pk? kula??m?z?n baz? frekanslar? duymas? ve di?erlerini duyamamas? gibi!

  Demek ki insan, frekans? ne denli yüksek ise, yani bilinci ne denli aç?k ise, o denli ?öz? bilgiye ula??r; yani islami aç?klamas?yla o kadar Hakikat?e yakla??r. ?nsan?n bu bilgiyle ne yapt??? ise, kendi seçimidir.

  Bir ba?ka örnek: Herkes Reiki için ??ifa çal??mas?? der ve ekler: ?Reiki ile kimseye kötülük yap?lamaz.? Hay?r, bu do?ru de?il; istenirse her enerji ile göreceli olarak iyilik veya kötülük yap?labilir. Bir kanser hastas? için mesela, iyilik yapay?m derken, tümörü büyütme olas?l??? da vard?r! Ancak Reiki ?bütünün hayr?na olacak ?ekilde? der çal??malara ba?larken. O sebeple de, Reiki uygulay?c?s? enerjinin ve kendisinin ?iyi? veya ??ifa? veren veya ?iyili?e-?ifaya vesile olan? oldu?unu dü?ünür.

  Türk gelene?inde bizler ?nur yüzlü? tabirini kullan?r?z çünkü bu enerji bedenler safla?maya ba?lam??lard?r, enerjide herhangi matl?k, karanl?k veya bütünlü?ü bozan herhangi leke-bo?luk göremezsiniz. Baz?lar?na ise ??eytan görsün yüzünü? deriz, onlarda ise tam tersi görülür. Y?llar önce Bak?rköy taraflar?nda büyü yapt??? söylenen bir imam görmü?tüm; o kara kuru adam, tam da ?ya?arken feri sönmü? enerji? misali kapkaranl?kt?. ?çimden ?Bunun kime hayr? dokunabilir ki?? diye geçirmi?tim?

  O halde Tragna salt enerjiye ya da bilgiye, iyi veya kötü olarak yakla?maz ve onu besleyene, yapt??? seçime göre; iyili?e iyilik, kötülü?e kötülük ?eklinde, geri dönece?ini, söyler! Bu aç?dan bak?nca, insan ba?kas?na de?il ancak kendine iyilik veya kötülük yapar; ekilen biçilir? Ve yine bu aç?dan dü?ününce, sadece olumlu veya iyi veya güzel olan yoktur ve olamaz da; tüm görecelik içinde ?süreklilik? yani ?devaml? aktar?m? vard?r!

  Sonuç olarak Tragna?ya iyi diyen de, kötü diyen de hakl?d?r ve herkes bu enerji veya bilgiyi deneyimlemeyi seçti?ince fayda bulur. Ozan Güner Saki
  Konu fuigo taraf?ndan (21. June 2016 Saat 17:46 ) de?i?tirilmi?tir.

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesaj?n?z? De?i?tirme Yetkiniz Yok
 •