Saki Ozan anlatmaya ba?lamadan önce ?ey Yolcu? dedi, ?önce Tragna?n?n esaslar?n? bilmelisin. Sonra her bir esas üzerinde en az 7 gün çal??mal?s?n. Öyle ki, kendinde ve etraf?nda anlat?lana benzer durumlar? görebilesin ve duyabilesin. Her esas üzerinde çal???rken ve çal??t???n yedi?er gün boyunca, Üstad??n?n sana verece?i farkl? zikirleri yapmal?s?n. Ama yatmadan önce. Ola ki haz?rsan, o esas sana kendisini ba?kaca evrenlerde de göstersin. Sonras? astral boyuttaki çal??malard?r ki, onu ancak Üstad??nla yapabilirsin. Vaktinden önce ve tek ba??na yaparsan, bilesin ki tehlikeye girersin. Yeterince iyi oldu?unda Üstad??n seni Yol?unda ilerlemen için serbest b?rakacakt?r. Ama Tragna, o bir kez Yol?una ç?km??sa, sen de Tragna?y? seçmi?sen, o daima seninle olacakt?r.?

?Saki ne demek?? diye sordu Yolcu.

?Saki ne demek, güzel bir soru? Sorunla birlikte akl?ma Saki ile ilk tan??t???m zaman geldi. O dönemde Bülent K?sa ile çal???yorduk.
1987 y?l?yd?. Saki ortak çal??mam?z s?ras?nda ans?z?n kar??m?za ç?km??t?. Bülent ve benim için bu ilk kar??la?ma inan?lmaz oldu?u kadar, beklenmedik bir sürprizdi de. Çölde kar??land?k. Saki arac?l???yla Piramit?e ilk gidi?imiz ve Ayna Kap?s??ndan ilk geçi?imiz o gün gerçekle?ti. Bülent ve ben Saki ile 17 sene geçirdik. Ya?ad?klar?m?z?n hepsini kaydettik, baz?s?n? Bülent yaz?l? hale getirdi ve ilgi duyan olur diye, ba?kalar?yla payla?t?. Pek çok bilgi lakin, Tragna?n?n gücü sebebiyle, gizli kald??. Saki diye sordun ve sorun bana neler hat?rlatt?. Bilesin ki Yolcu, soru sormak iyidir, insan?n aç?ld???n? gösterir. Ceveba gelince; Saki?ye her dilde kendi manas? verilmi?tir. Bu mana ?Öz-enerji?nin ?????n?-bilgisini aktaran, gösteren, anlatan? anlam?ndad?r. Baz? mistikler, mesela Sufiler, Saki?yi sembolik olarak kullanm??lar ve ?arap da??tan olarak ifade etmi?lerdir. ?arap Sufizm?de ?Öz-enerji?den akan bilgi ve Saki de, Öz-enerji?nin kendisi?dir. Bir ba?ka aç?dan o ?Kalb?e inen ilham? olarak aç?klanabilir. Saki bir insan görünümündeyse ?kalbine ilham inmi? ve bunu payla?maya izinli ki?i? anlam?na gelebilir. ?slami aç?dan ?Allah??n nurunu yayan ki?i, Saki?dir? . Daha görsel olan Hristiyanl?ktaki çizimlerde ise ?ba??n?n üzerinde ???k demeti olan Üstad?lar? Saki?lerdir.? Bana göre Saki, bilgiyi alan ve aktaran bir varl?kt?r. Bir nevi Ayna görevi görür ayn? zamanda çünkü bilgeli?i do?rultusunda ve hiyerar?ik yap?daki konumuna göre, ald??? Öz-enerjiyi; ya da Bilgi?yi, ba?ka varl?klara aktarmakla yükümlüdür??

Sonra sustu Saki Ozan. Ortal??? kaplayan uzun sessizlikten sonra ?Haz?r m?s?n?? diye sordu ve ekledi: ?Haz?rsan ey Yolcu, i?te Tranga?n?n esaslar???

I. ESAS

?Yarat?l?? bir ?elaleye benzer. Kaynak a?a??ya do?ru akarken, kendisini su damlac?klar?na böler. Her parçaç?k Kaynak yani Öz-enerji ile ayn?d?r ama hiçbiri ba?l?ba??na Kaynak??n kendisi de?ildir. Bu sebeple her parçac?k akt??? yerden Kaynak?? nas?l görüyor, biliyor, hissediyorsa, onu öyle yorumlar ama asla Kaynak?? oldu?u gibi göremez, bilemez ve hissedemez. ?nsan bu benzetmede su damlac??? gibidir; hem Yaratac? güç olan Öz-enerji?nin özünü ta??r, bir nevi Yarat?c??d?r kendisi de, hem de Yaratan?? ne denli dilese de, tam anlam?yla bilemez. ?nsan?n yapabilece?i en iyi ?ey, kendisini tan?makt?r çünkü kendisini ne kadar iyi bilirse, Yarat?c??y? da o denli bilir.?

II. ESAS

Her parçac?k, Kaynak?a geri-dönerek O?na kar???r. Yani Öz-enerji kendini ?elale misali ak?t?rken böler, ço?alt?r ve ama sonra ço?alm?? olan, Öz-enerji?ye yeniden kar??arak onu Bir?ler.

III. ESAS

Her parçac?c???n kendi varolu? seviyesine göre de?i?en bir enerjisi vard?r. Bu enerji seviyeleri, piramide benzeyen hiyerar??k bir ak?? olarak aç?klanabilir. Her parçac?k kendi seviyesinde bir enerjiden di?erine de?i?ebilirken, hiyerar?ik yap? içinde ba?ka bir seviyeye de?i?emez. Bir üst veya alt seviyeye geçebilmesi için o parcac???n dönü?mesi gereklidir.

IV. ESAS

Varolu?un do?rusu veya yanl???, enerjinin olumlusu veya olumsuzu yoktur çünkü her?ey Öz-enerjiden ç?km??t?r. Varolu?un tek amac? parçac?k aç?s?ndan, ?elaleden dü?ü?ünü deneyime dönü?türmektir. O halde insan ya?am?n?n amac? birer Öz-enerji olarak, deneyimlerle süreklili?i sa?lamakt?r. Her deneyim kendi içinde sebep-sonuçlar? yarat?r.

V. ESAS

E?er do?ru-yanl?? yoksa, cennet-cehennem de yoktur. E?er cennet-cehennem aç?klanacaksa, bunlar bilincin birer Hal?i olarak ifade edilebilir. Cennet, kendisinin parçaç???n ötesinde Öz-enerji oldu?unu fark etmesiyle birlikte varl?k bilincinin ula?abildi?i safl?k derecesidir.

VI. ESAS

Öz-enerjinin kendisini parçac?klara ayr??t?r?p yeniden Bir?lemesi enerjinin süreklili?i için gereklidir. Öz-enerji kendi içinde sonsuzdur. Bu sebele kendisinden do?an parçaç?klar da, Öz-enerji gibi asla yok olmazlar. Parçac?klar?n deneyimleri sayesinde enerji de?i?tirir, dönü?ür ve nihayetinde dönü?türür. Ya?am ve ölüm bu aç?dan bak?nca deneyim sonucu gerçekle?en enerjisel birer dönü?ümdür.

VII. ESAS

Enerji ya de?i?ir, ya da dönü?ür. Benzer enerjiler birle?erek yeni bir güç olu?tururken de?i?imi de sa?larlar. Bununla birlikte z?t enerjiler birbrilerini nötrlerken, birbirlerinin dönü?ümünü de sa?larlar. De?i?im hiyerar?ik yap?da ayn? seviyede olur, dönü?üm ise seviye atlamakla e? anlaml?d?r. Öz-enerjinin süreklili?i için hem de?i?im, hem de dönü?üm gereklidir.

VIII. ESAS

Hiyerar?ik yap?da yerini alan parçac?k, t?pk? Öz-enerji?nin yapt??? gibi, varl???n?n devam? için kendini bölerek kendi alternatiflerini yarat?r. Bu duruma kimileri paralel evren ad?n? verir. Aslolan, alternatifleri Bir?lemektir çünkü ancak bu durumda yarat?c? olan har?ey ve hiçbir?eyi ayn? anda deneyimler.

IX. ESAS

Varl?klar zaman zaman dönü?ümün gerçekle?mesi için alternatif enerji yarat?rlar. Buna insan maji der. Sebep-sonuç ilkesini kavrayanlar, maji ile dönü?üm yarat?rken, kendileriyle birlikte di?er varl?klar?n da enerji seviyesini yükseltirler ki bu, hiyerar?inin do?as?na uygundur. Sebep-sonuç ilkesini kavramayamayanlar dönü?ümü sa?larken, kendileriyle birlikte di?er varl?klar?n da hiyerar?ik yap?da a?a?? seviyelere dü?melerine sebep olurlar.

X. ESAS

Enerji h?zla ilgilidir, zamanla de?il. Öz-enerjinin kendini ayr??t?rmas?yla dü?en parçac?k h?z?n göreceli?i ile zaman varm?? alg?s?na dü?er. Zaman, t?pk? Öz-enerji gibi tan?ms?z ve sonsuzdur. Bununla birlikte hiyerar?ik yap?da Öz-enerjiye yak?nl?k kendisini h?z ile gösterir. Fiziksel anlamda bu, haz?rl?ks?z insan?n bedensel ölümüne sebebiyet verecek kadar h?zl? bir ayir???ma sebep olur. O sebeple hiyerar?ik atlamalar ans?z?n gerçekle?emezler; daha ziyade uzun çal??malar sonras?nda h?za uyumla birlikte kendili?indenlikle olurlar.