?Tragna bana ne sa?lar Üstad Saki??

?Herkes hemen bu soruyu sorar; insan?n do?as?nda var olan san?r?m bu: Bana ne sa?lar gibi bencillik dolu bir soru. ?nsan, kendi varl???yla; tüm dü?ünce ve duygular?yla, evrenin tamam?n? etkiledi?ini ne zaman kavrayacak? Sorun ?u olmal?yd? Yolcu; Tragna bu evrene, benim vas?tamla ne sunabilir??

?O halde, ben öncelikle Ben fikrinden mi uzakla?mal?y?m??

??nsan hem ayn?, hem de ayr? oldu?unu idrak etmeli. Tragna çok güçlü bir Bilgi-Enerji, Yolcu. Belli ki bu evrende Bilgi ancak Öz-enerji?nin izniyle ve onu isteyene ak?yor. Ama Bilgi Enerji tarafs?z; dilersen kendine, dilersen ba?kas?na veya tüm evrene, dilersen yarat?m, dilersen yok etme amaçl? kullanabilirsin? Bu ?ekliyle e?er sen ?ben? diye dü?ünürsen, Tragna seni yok eder. Çünkü ben dedi?in andan itibaren ?s?n?rl? olanla? kendini s?n?rlars?n. Oysa sen ?vas?tamla evrene koyaca??m katk? nedir?? diye sorarsan, Tragna sana hizmet etmeye ba?lar, çünkü s?n?rs?z olanla? ileti?me yolunu açm?? olursun??

?O halde, Üstad Saki, sorumu ba?tan alay?m: Tragna benim vas?tamla evrene ne sunabilir??

?Yapabildi?in en iyi ?eyler nelerdir, önce bunlar?n üzerinde durmal?s?n bence. Ve hatta derinliklerinden gelen ve bir ?ekilde yapamayaca??n? dü?ündü?ün ?eyler neler? Tragna, seni ?hizmet etmeye karar verdi?in andan itibaren? güçlendirmeye ba?lar. Ba?lang?ç pek kolay de?ildir: Kimi zaman ate? basar, terlersin, kimi zaman ba? a?r?lar?n olur, kimi zaman, yorgun olursun, kimi zaman nefesin s?kla??r ama bir kez beden Tragna?ya al???nca, dü?ünsel ve duygusal anlamda daha güçlü olursun? Tragna, sen güçlendikçe senin etkiledi?in alan? da geni?letir. Böylece etraf?ndaki ki?i ve olaylara etki gücün artar. ??te en büyük s?nav? burada verir insan: E?er gücün büyüsüne kap?l?p, Tragna?y? ?ben? diye kullanmaya ba?larsan, ve özellikle de terbiye edilmemi? duygu ve dü?üncenle, kendine zarar vermeye ba?lars?n. ?nsan bir kez gücün büyüsüyle tan???nca, her duygu ve dü?üncesini ve özellikle k?zg?nl?k, nefret, korku, k?skançl?k gibi olanlar?, Tragna ile eylemselle?tirir. Çünkü bu yol ?basit olan? Yol?dur ve insan?n basit olana meyli vard?r. Mesela birini k?skand??? için onun üzerinde hükmedici olmak ister. Tragna, ba?lang?çta hizmette gibi görünse de, bu denli basit bir eyleme alet oldu?u için, sonunda kullan?c?s?n? cezaland?r?r? Tragna sayg? duyulmak ister, evrensel hizmette bulunmak ister. O sebeple, zor olan bu bireysel isteklerle dolu a?amay? geçersen, ve kendini evrensel olana adarsan, hiç tahmin edemeyece?in kadar güçlenirsin. O zaman, her ?eyi yapabilece?in ama ihtimalen yapmayaca??n, dingin bir Hal?e gelmi? olursun. Bu Hal?de iken, ?u an iyi yapt?klar?nda veya yapmad???n ama asl?nda yapmak için yarat?lm?? oldu?un ?eylerde Üstad?la?maya ba?lars?n. Bu a?ama çok keyifli bir ilhamlar a?amas?d?r? Burada da engel insan?n kendisidir. Ne olursa olsun, ilham? kendinden bilmeden, evrene hizmet etme niyetinde oldu?un için, evrenden sana Tragna vas?tas?yla akan evrensel Bilgi Enerji olarak kabul etmelisin? E?er bu mütevazili?e ula??rsan, Tragna bu a?amadan sonra seni dönü?türmeye ba?lar ve tekamülünde seni yükseltir? Sen yükseldikçe Yolcu, etki alan?nda olan di?erleri de yükselir: zaten tüm amaç, evrende bilincin yükselmesini sa?lamakt?r.?

?Üstad Saki, tüm bu anlatt?klar?n beni heyecanland?r?yor?O halde bu Yol?da ilerlerken en çok kendimle mücadele edece?im, öyle mi??

?Evet, en büyük engel ki?inin kendi kendisine koydu?u engellerdir. ?imdi dilersen, 7 madde olarak bir s?ralama yapay?m:

1- Her Yolcu, öncelikle kendisini güçlendirmelidir. Bu fiziksel-duygusal ve dü?ünsel olmak üzere, her aç?dan güçlenmeyi kapsar. Güçlenmek, enerji seviyesinin yükseltilmesi anlam?na da gelir. Çal??malara ba?layan Yolcu, kendisine uygun enerji çal??malar?n? Üstad??ndan al?r.

2- Her Yolcu, tam ba??ms?z olmal?d?r. Bu ?u anlama gelir; dünyevi herhangi dini, felsefi, ahlaki, dü?ünsel ve duygusal yakla??mlardan kendini ba??ms?z k?lmal?d?r. Ki?inin en büyük engeli kendisidir; yapamayaca??na, olmayaca??na inanc?, korkular?, endi?eleri gibi. Ahlak da insan yap?m? kurallar bütünüdür: Daima hat?rla birine iyi olan, di?erine kötü olabilir. Sen Yol?unu seçti?inde ve kararl? isen, o senin için daima do?ru oland?r.

3- Kendine bu dünyaya ait bir zaman koymal?s?n. Herhangi ?eyi herhangi zaman diliminde yapmak fikri, belli bir disiplini de beraberinde getirir. Aksi halde her ?ey daha sonraya kalarak, gücünü yitirir.

4- Ne olursa olsun ?ben biliyorum? demeden ilerlenmeli. Her zaman ö?renmeye ve deneyime aç?k olmak gerek çünkü deneyimsiz ?gerçek? kendisini gösteremez.

5- Tüm bu çal??malar olurken, ki?i kendisini hayat?n ak???ndan soyutlamamal?; ne de olsa dünyada ya?an?yor ve bu dünyan?n da kendi gerçekli?i ve ya?am? idame yöntemi var.

6- Maddesel ölümsüzlük bu dünyada gerçekle?emez ancak istisnai durumlarda ortaya ç?kabilir. Maddi ölüm gerçekle?ti?inde Ruh Öz-Enerji?ye kar???r. Bu ?ekilde yeniden Bir?in parças? olur. Ruh bu aç?dan ölür, ya da s?f?rlan?r, ya da kendini Bir?lemi? olur. Kendinde Bir?lenen deneyimler yoluyla farkl?la?m?? olan Öz-Enerji, evrensel olan?, ona Öz-zeka da denebilir, bilinçlendirmek için yeniden kendini böler. Bu süreç sonsuzdur.

7- Boyutlar aras? yolculuk mümkündür, bunun için dünyevi ya?lanma veya hücresel ölüm dedi?imiz durumun durdurulmas? gerekir.

Yedi Madde, 18 Ekim 1994?de Bülnt K?sa ile Ozan Saki çal??mas? s?ras?nda bildirilmi?tir.