Her?eyden önce, kolay de?il, sevgili Yolcu.

Yani kendine aspirin al?r misali herhangi ?mistik? ünvan ister veya ad? ?ökült? olan herhangi ekole ait oldu?un dü?üncesiyle, Tragna?ya da hemen kabul edilece?ini san?r ya da kabul edilsen de hemen mezun olaca??n? dü?ünürsen, yan?l?rs?n: Bilesin ki o ana geldi?inde, Tragna seninle oynamaya ba?lar.

Senin nacizane gücüne kar??, Tragna?n?n evrensel gücü!

E?er geçmi?e bakar da, deneyim payla?anlar? okursan, kendini k?sadan hisse Bilge sananlar?n ba?a?a?? oldu?unu da bilirsin. Çünkü her Bilgi ve Bilgelik gibi, Tragna da, kendi Bilge?sini ister, gösteri?i de?il.

O sebeple de, Tragna Yolu uzundur.

Uzun olan bu Yol?un çal??malar? istikrar ister, adanm??l?k talep eder, sana seni gösterirken, senden seni al?r?

Kar??l???nda ne verir dersen?

Hiçlik derim.

Ve çünkü hiçlikte sevgili Yolcu, insan ula?abilece?i en üst güce ula??r.

Yani Tragna?y? basitle?tirmek ister ve günlük kayg?lar?n? veya korkular?n? elimine etmek için kullan?rsan ya da kimilerinin denedi?i gibi, sözde güç elde etmek amac?yla yakla??rsan ona, Tragna seninle e?lenir? Çünkü Tragna, korkular?n? a?abilenlerin ve kendi güçleriyle yüzle?ebilenlerin Yol?udur.

Sen sevgili Yolcu, korkular?n? a?arak, gücün doruklar?nda uçmaya haz?r m?s?n?

Öyle ise, ho?geldin aram?za?