NEDEN ??MD??

Her?ey 1985?de ba?lad?.

Ben, Naz?m Güven ve Bülent K?sa için.

Bu arada her?ey diyorum çünkü bu sitenin ad? ?Tragna.?

Ben o zamanlar esoterik- mistik-okült, ad? ne olursa olsun, Bilgi?nin görünmeyenini arayanlardand?m ve Yol?um Naz?m ve Bülent ile; yani kendim gibi iki yay burcu insan?yla kesi?mi?ti. Hepimiz benzerdik ama farkl?yd?k da?

Naz?m??n 1987?deki vefat?ndan sonra yapmaya ba?lad???m?z enerji çal??malar?nda Bülent operatördü ve ben, Saki; yani vesile olan idim. Kaydedilmi? çal??malar?m?z s?ras?nda müthi? bilgiler ve bilgilerimizin de bireysel deneyimlere dönü?mesiyle inan?lmaz bir Yol elde etmi? olduk. Bu Yol?un kitab?, kendi alfabesiyle birlite Kbilantor Zkiruklam?d?r.

Bu çal??malar çok yo?un olarak 17 sene sürdü.

Aradan geçen zaman içinde Yol?da ilerlerken ve Saki?nin uyar?s?yla enerjinin uygulamalar? konusunda sevgili Bülent K?sa ile ayr?l??a dü?tük. O, daha ziyade günün taleplerine göre Tragna?y? kullanmak isterken, ben kendi derinl?imde ilerlemek istiyordum. Nitekim Tragna ile kesi?tikten sonra derinle?en ortak yolumuz, Tragna hakk?ndaki görü?lerimiz sebebiyle ayr?lm?? oldu. Bu ayr?l?k lakin, sadece Tragna aç?s?ndan idi; dostlu?umuz baki kald?. Bu olaydan sonra sevgili Bülent her ne kadar operatör olarak farkl? ki?ilerle çal??malar denese de, Tragna o ba?kalar?yla Bilgi?yi payla?mad?. Zaten Bülent?in kendisi de k?sa süre sonra bu dünyadan göçtü.

Bana gelince; ya?am?m?n gidi?at?nda Tragna bir parça geride kalm??t? ama asla suskun de?ildi: Çünkü Tragna insan?n hayat?na bir kez girince, her Bilgi gibi, asla susmuyordu. Sonuçta Yol?um e?im Deniz ile kesi?ince, Tragna do?ru zemini bulmu?cas?na ?zaman do?ru zamand?r? demeye ba?lad??

Asl?na bakarsan?z, gerçekten öyleydi çünkü internetten tutun da, Tragna?y? bildi?ini varsayan pek çok insan?n yapt??? ve elbette facia ile sonuçlanan çal??malara kadar farkl? perspektiflerden bak?ld???nda Tragna?n?n ne oldu?unu göstermenin tam zaman? idi.

Tragna çok güçlü bir enerji; ya da daha anla??l?r ?ekliyle, çok güçlü bir Bilgi?dir. Bu enerji-bilgi ile çal???rsan?z, Tranga sizin gücünüze güç katar. Çal??malar s?ras?nda Tragna bilgiyi gereksiz kullanmaman?z ya da tabiri caizse, israf etmemeniz için, size uyar?lar yollar. Çünkü Tragna?n?n amac? günlük dünyevi korku, kayg? ve isteklere cevap vermek veya insanlar?n korku, kayg? ve istekleri üzerinden maddi kazanç elde etmek de?ildir. Ve çünkü varolu? çok daha üst boyutlu bir enerjisel aland?r ve sonsuzluk gibidir; yani maddeyle s?n?rlanamaz. Bir ba?ka aç?dan her madde kendi yaratabildi?i veya nüfus edebildi?i alan kadar güçlüdür. Bu sebeple alan?n? geni?letebilen her enerji, dünyasal anlamda insan, gücünü de e?it oranda geni?letmi? olur.

Tragna, bir kez daha söylemek gerekirse güçlü bir enerjidir ve gücünü kendisine benzer bilinçlerle kar??l?kl? olarak yükseltmek ister.

Neden ?imdinin cevab?, neden olmas?n kadar basit olabilir. Ya da dünyan?n ihtiyaç duymas?na pararlel ?ekilde gizlide kalm?? olan?n kendini alenile?tirmesi olarak ifade edilebilir. Belki de yar?m-yamalak bilenlerin gazab?ndan kurtulmak içindir ?neden ?imdi? sorusunun cevab??

Sonuçta Tragna size merhaba diyor, siz de ona merhaba demek ister misiniz? ?nan?n anlat?lacaklar ve payla??lacaklar çok, Yol ise uzundur. Sonuçta bir yerden ba?lamak laz?m, öyle de?il mi?

??te bu sebeplerle Tragna?ya dair her?ey ve yeniden 2011?de ba?lad??

Ozan Güner, 8 Kas?m 2011