Merhaba,

Uygulad???m tekniklerden ald???m en iyi sonuç bu teknik olmu?tur.

Teknik Detay? :

Güncel ya?ant?n?zda çok s?k görmedi?iniz bir ki?iyi belirleyin. Yani haftada en fazla 3-4 kere görebilece?iniz bir ki?i olsun. Bunun nedeni ?u ; çok s?k gördü?ünüz ki?i testinizde laçkal??a sebep olabilir bu yüzden az görmekte fayda var.


Belirledi?iniz ki?iyi her gece uykuya dalmadan önce zihninizde imajine ederek 100 kere ad?n? tekrarlay?n. Tekrarlar çok önemlidir. bütün i?lerinizde tekrarlar hayati önem ta??r. ( Bu konuyu ayr? bir ba?l?k alt?nda detayl?ca anlataca??m. )

Bu metod sayesinde belirledi?iniz ki?iyi en fazla 2 hafta içinde kesinlikle göreceksiniz. Buna emin olun.

Gün içinde ise ara ara kendinize ?u telkini verin " X ki?isini ( belirledi?iniz ki?inin ad? soyad? ) nerede görürsem göreyim rüyada olup olmad???m? test edece?im " Telkinini verin ve gerçeklik testi yap?n.

En iyi gerçeklik testi etraf?n?zda bakt???n?z bir yap?ya tekrar dönüp bakmakt?r. E?er rüyada iseniz yap? bozulacak ve ?ekil de?i?tirecektir. Böyle olursa rüyada oldu?unuzu fark edecek ve bilincinizi rüya esnas?nda kazanacaks?n?z.

Burada önem vermeniz gereken en önemli nokta ise ki?iyi gerçek ya?amda da görmeniz gerekiyor. Gerçeklik testini bir ?ekilde fizik planda uygulaman?z gerekiyor ki beyniniz aradaki farklar? alg?las?n. Bu yüzden üzerinde çal??aca??n?z ki?iyi mutlaka fizik alanda da haftada en az 3-4 kez görebilece?iniz ki?i olsun.

Furkan Balc?