Merhaba,

Meditasyon denildi?inde akla gelecek ilk ?ey nefestir herhalde. ??in s?rr? çok bahsedilmese de nefestir. Ne tür bir metafizik çal??mas? yaparsan?z yap?n. Nefes bu i?in anahtar?d?r. Her i?te oldu?u gibi ba?ar? istiyorsak nefesimizi de sistemli bir ?ekilde kullanmam?z gerekiyor. Size bizim kulland???m?z en uygun tekni?i anlataca??m.


4-4-16-4 Tekni?i : Hiç meditasyon deneyimi olmayanlar için bu ?ekilde ba?lamakta fayda vard?r. Rakamlar saniye baz?nda nefes sürelerini temsil etmektedir.

4 Saniye Nefes Al??

4 Saniye Nefes Tutu?

16 Saniye Nefes veri?

4 Saniye Nefes tutu?

?eklinde 1 nefes say?s? elde ederiz.

Yeni ba?layanlar 2 günde bir bu tekni?i 30 tekrar ?eklinde uygulayarak düzene al??abilir nefeslerini açabilir.

Zamanla nefes kontrolünüz artaca?? için bu rakamlar yükselecektir. En ideal süreler 6-6-20-6 d?r. Lakin bu seviye ileri düzey içindir. ?imdilik ilk verdi?im sürelerde deneyim kazan?n.

Not: Sigara kullanan ki?iler metafizik çal??malar? yapacaksa sigaray? b?rakmalar?n? tavsiye ederim. Dedi?im gibi Nefes ve beyne giden kaliteli oksijen bu i?ten maksimum performans alman?z için çok önemlidir. Zaten sigaray? b?rakacak iradeniz yoksa bu i?lerden ba?ar? sa?laman?z çok zor olacakt?r.

Furkan Balc?