Tragna® Astral Projection & System Building - Powered by vBulletin

1 sonuçtan 1 ile 1 aras?
 1. #1
  Administrator fuigo - ait Kullan?c? Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2016
  Mesajlar
  9

  Tisan Alfabesi  Öz-enerjinin kendisini bölmesiyle yay?lan her enerjinin hiyerar?ik yap?da bulundu?u varolu? seviyesine göre de?i?en bir frekans yap?s? vard?r. Bu sebeple her enerji çal??mas?, çal??may? yapan ki?iyi o enerjinin frekans?na ta??yabilmek amac?yla içinde ?zikir? çal??malar?n? bar?nd?r?r. Zikir, sürekli tekrarland???nda yaratt??? titre?imlerle bizim fiziksel olarak alg?lad???m?z, bilimsel olarak ise %70??inin su oldu?u bildi?imiz maddi bedenimizle birlikte, bedenimizin etraf?ndaki enerji seviyesini de?i?tirir. Bu de?i?im biz hangi amaca yönleniyorsak, o amaca uygun olarak gerçekle?ir. Lakin hedeflenen amaca do?ru ilerlerken, o hedefin enerji seviyesinde var olan ba?ka enerji formlar?yla kar??la??r?z. Bu sebeple zikir, yapan?n son derece e?itimli olmas?yla yapana katk? sa?lar. Yapan enerji çal??malar?n?n ba?lang?ç seviyesinde ise, obsesyona varabilecek beklenmedik durumlarda kalmamak ad?na, ancak bir Üstad??n denetiminde bu çal??malar? yapmal?d?r.

  Zikir yapabilmek için, o enerji seviyesinin ya da varolu? noktas?n?n, mutlaka konu?ulan ya da sese dönü?mü? bir dili veya müzi?i olmal?d?r. Harfler ya da semboller, farkl? enerji boyutlar?na aç?lan Kap?lar?a benzerler? Bir nevi Anahtar rolü üstlenirler. Her alfabe bu sebeple, o alfabenin kullan?c?lar?n?n enerjilerini, ya da bir ba?ka ifadeyle bilgilerini, ta??r. Tragna?n?n alfabesi Tisan Alfabesidir. Bu alfabe 21 harften olu?ur ancak harflerin kelimenin ba??nda, ortas?nda veya sonunda olmas? onlar?n yaz?l?? ve okunu?lar?n? de?i?tirdi?inden, pratikte oldukça karma??k gelebilir. Bununla birlikte Tisan Alfabesindeki her harfin ba?l? ba??na bir ad?, o ad?n bir gücü ve bu ada ba?l? o gücü ortaya ç?karmak için uygulanan zikir çal??malar? vard?r.

  Tisan Alfabesi ile yap?labilecek zikirleri ve her harfin manas?n? ancak Tragna Enerji çal??malar?na kat?lanlarla payla??yoruz. Bunun sebebi bilgi saklamak de?il ama tam kavranmam?? bilginin kullan?m?yla do?abilecek nispeten olumsuz durumlar? ortadan kald?rabilmektir. Çünkü bugüne kadar denendi?i ?ekliyle, Tisan Harfleri ve Saki taraf?ndan ö?retilmi? zikirler son derece güçlü titre?imlere sahiptirler; sonuçlar? bilmeden ve sorumluluk almadan kullan?ld?klar?nda, uygulay?c?ya dönen veya yans?yan son derece naho? olaylar gerçekle?mi?tir ve gerçekle?ebilir de.

  Yolcu?ya k?sa not: Tisan harfleri üzerinde yap?lan meditasyonlar, harfin manas? kavrand?kça derinle?ir ve anlam? do?rultusunda sana güç verir. Zikirlere gelince; temel amaçlar? d???nda, Tragna Enerji çal??malar?nda belli seviyesine gelmi? olan senin, astral katlar? geçmeni kolayla?t?r?rlar. Bu sebeple senin gibi Tragna Enerji çal??malar?na kat?lan Yolcular ilk günden itibaren titre?imlerini yükseltecek zikirleri al?r ve onlar? uygulad?kça içsel anlamda güçlendiklerini fark ederler.
  Ekli Resimler Ekli Resimler
  "Karar bir kez verilir," dedi Saki? Ve karar verildi.

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesaj?n?z? De?i?tirme Yetkiniz Yok
 •