Tragna® Astral Projection & System Building - Powered by vBulletin

1 sonuçtan 1 ile 1 aras?
 1. #1
  Administrator fuigo - ait Kullan?c? Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2016
  Mesajlar
  9

  Cad?l?k ( Witch ) Hakk?nda Görü?lerim...  Geçen gün genç bir arkada??m benimle sohbet etti. Facebook üzerinden bulmu?. Konu Witch yani Cad?l?k. Kendisinin bu yolda ilerleyece?ini söyledi.

  -Nas?l olacak dedim.
  -Ormanda ya?amak istedi?ini söyledi.
  -Sonra nas?l yapacaks?n diye sorunca
  -25 gün orman 5 gün ?ehir dedi.
  -O zaman bu Witch yap?s?na ayk?r? dedim.
  - Ama ailemi nas?l b?rakay?m dedi.

  Geçmi?te Witch olarak kabul edilen ki?iler gerçekten kendilerini do?aya adam?? ki?ilerdir. Bitkileri çok iyi bilir. Do?ay? koklar. Hayvanlar? tan?r. Sadece ihtiyac? için do?ay? kullan?r. Bitkileri çok iyi bildi?i için do?al ilaçlar? çok iyi bilirler ve kullan?rlar. Bu bitkiler bazen ?ifa bazen ölüm bazende halüsinatif etkiler yarat?r. Kendilerine göre ritüelleri vard?r. Bunlar tamamen do?an?n kendisine ?ükretmek ve onun verdi?i nimete sayg? göstermek içindir.

  Cad?lar?n k?yafetleri daha sade ve kendine özgüdür. Dini sistemlere ba?l? olmad?klar? için her zaman d??lam??lard?r. Din tarih boyunca bu tip insanlardan uzak durulmas?n? söyler. Büyü kullan?r insanlar? kendine ba?lar der ve her zaman cad?lar hikaye kitaplar?nda nedense kötüdür.


  Halbuki yapt?klar? sadece toplumun yap?s?n?n d???nda kalmalar? ve ayk?r? dü?ünmeleridir. Bitkileri bilip bir ilaç yarat?p bir iki diye yard?m etmeleri halinde o ki?i iyile?ir. Ama halk?n bilgisiz olmas? ve geçmi?te hastal???n kötü ruhlar taraf?ndan geldi?ini dü?ününce cad?n?n yapt??? ilaç iyi gelir. Cad? ise din adam? taraf?ndan ?eytan ilan edilir. Çünkü tanr?n?n i?ine kar??m??t?r. Halbuki yap?lan basit bir do?al ilaçt?r.

  Cad? olmak ise bir sorumluluktur. Cad?l?k mütevazi olmay? gerektirir. Filmler veya kitaplardaki gibi bir cad? model sadece onlar? farkl? göstermek içindir. Cad?lar sadece kendi ba?lar?na ya?amay? tercih ettikleri için rahats?z edilmeyi de pek istemezler. Ve mesafeli olmaya çal???rlar. E?er Cad?lar Kral?n yan?nda yer alsayd? ve ya Din adam?n?n yan?nda bulunsayd? o zaman emin olun i?ler çok de?i?irdi.

  Bunun gibi pek çok olay saymak mümkün. Bugün pek ço?umuz bu tür ya?ama istek duyuyoruz. Do?aya dönmek do?al bitkileri kullanmak kendimiz sebze yeti?tirmek ve do?al ilaçlar yaratmak. Ama bunun için gerçekten çok ciddi radikal dönü?ümler laz?m. Ormana çekilip evinizi yapacaks?n?z onu ?s?tacaks?n?z odun keseceksiniz hayvan besleyeceksiniz. Böyle ya?ayanlar var m? ? Tabi ki vard?r. Güncel ya?am?n getirdi?i her teknolojik veriden uzak yasayan insanlar her yerde var. Sadece buna karar vermek gerek. Onlar kim tabi ki sakin insanlar. Günümüz dünyas?nda ise aman uzak durum denilen ve korkulan insanlar.

  Ozan Güner ( SAK? )
  Konu fuigo taraf?ndan (21. September 2016 Saat 15:34 ) de?i?tirilmi?tir. Sebep: imla
  "Karar bir kez verilir," dedi Saki? Ve karar verildi.

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesaj?n?z? De?i?tirme Yetkiniz Yok
 •